Iesaistītās institūcijas

 • Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI)

  Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) ir Labklājības ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas nodrošina normatīvo aktu ievērošanas uzraudzību un kontroli bērnu tiesību aizsardzības un bāriņtiesu darbības jomās.

  Lasīt vairāk

 • Tiesībsarga birojs

  Latvijas Republikas Tiesībsargs ir Saeimas ievēlēta amatpersona, kura galvenie uzdevumi ir veicināt cilvēktiesību aizsardzību un sekmēt, lai valsts vara tiktu īstenota tiesiski, lietderīgi un atbilstoši labas pārvaldības principam. Tiesībsargs savā darbībā ir neatkarīgs un pakļaujas vienīgi likumam. Nevienai personai, valsts vai pašvaldību institūcijai nav tiesību ietekmēt Tiesībsargu viņa funkciju un uzdevumu pildīšanā.

  Lasīt vairāk

 • Valsts Policija

  Valsts Policija (VP) ir apbruņota militarizēta valsts institūcija, kuras pienākums ir aizsargāt personu dzīvību, veselību, tiesības un brīvības, īpašumu, sabiedrības un valsts intereses no noziedzīgiem un citiem prettiesiskiem apdraudējumiem.

  Lasīt vairāk

 • Latvijas Republikas Prokuratūra

  Prokuratūra ir vienota, centralizēta triju pakāpju iestāžu sistēmas tiesu varas institūcija, ko vada ģenerālprokurors un kuras uzdevums ir reaģēt uz likuma pārkāpumu un nodrošināt ar to saistītās lietas izlemšanu likumā noteiktajā kārtībā.

  Lasīt vairāk

 • Tiesa

  Tiesu vara Latvijas Republikā pieder rajonu (pilsētu) tiesām, apgabaltiesām, Augstākajai tiesai un Satversmes tiesai.Civillietas, krimināllietas un administratīvās lietas Latvijā izskata 42 tiesās, kuras sadalītas trīs līmeņos – 35 rajonu (pilsētu) tiesas, sešas apgabaltiesas un Augstākā tiesa.

  Lasīt vairāk

 • Bāriņtiesa

  Bāriņtiesa ir novada vai republikas pilsētas pašvaldības izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde.

  Lasīt vairāk

 • Sociālais dienests

  Sociālais dienests ir pašvaldības izveidota iestāde, kas sniedz sociālo palīdzību, organizē un sniedz sociālos pakalpojumus pašvaldības iedzīvotājiem.

  Lasīt vairāk

 • Juridiskās palīdzības administrācija (JPA)

  Juridiskās palīdzības administrācija (JPA) ir Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas padotības iestāde.

  Lasīt vairāk

Aktualitātes

Atbalstītāji