Tiesa

Tiesu vara Latvijas Republikā pieder rajonu (pilsētu) tiesām, apgabaltiesām, Augstākajai tiesai un Satversmes tiesai.Civillietas, krimināllietas un administratīvās lietas Latvijā izskata 42 tiesās, kuras sadalītas trīs līmeņos – 35 rajonu (pilsētu) tiesas, sešas apgabaltiesas un Augstākā tiesa.   Latvijas Republika Augstākā tiesa ir neatkarīgas tiesu sistēmas sastāvdaļa. Tā izveidota ar mērķi realizēt tiesu varu Latvijas Republikā un sekmēt tiesiskās kārtības nostiprināšanu. Augstākā tiesa ir augstākā tiesu instance Latvijā, tādēļ tās atbildība par taisnīguma un objektivitātes ievērošanu ir sevišķi liela.

Augstākās tiesas pamatfunkcijas:

  • Tiesas spriešana apelācijas un kasācijas instancē, ievērojot likumības un taisnīguma principus, lietu izskatīšanas savlaicīgumu. Augstākās tiesas Senāta nolēmumi ir galīgi un nepārsūdzami;
  • Vienveida tiesu prakses veidošana, juridiskās domas un nacionālo tiesību attīstība;

Papildfunkcijas:

  • Pamatojoties uz Operatīvās darbības likumu, sevišķā veidā veicamo operatīvo pasākumu likumības un pamatotības pārbaude, un Kredītiestāžu likumā noteikto kredītiestāžu rīcībā esošo neizpaužamo ziņu pieprasījumu akceptēšana
  • Ar tiesu lietām saistīto iedzīvotāju sūdzību izskatīšana
Apgabaltiesa ir apelācijas instance civillietām, krimināllietām un administratīvajām lietām, kuras izskatījusi rajona (pilsētas) tiesa vai tiesnesis vienpersoniski.

Rajona (pilsētas) tiesa ir pirmā instance civillietām, krimināllietām un administratīvajām lietām.


Sīkāka informācija: http://www.tiesas.lv

Atpakaļ

Aktualitātes

Atbalstītāji