Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI)

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) ir Labklājības ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas nodrošina normatīvo aktu ievērošanas uzraudzību un kontroli bērnu tiesību aizsardzības un bāriņtiesu darbības jomās.


 Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas funkcijas:

  • uzraudzīt un kontrolēt Bērnu tiesību aizsardzības likuma un citu bērnu tiesību aizsardzību regulējošo normatīvo aktu ievērošanu;
  • īstenot bāriņtiesu darba uzraudzību un metodisko palīdzību (izņemot uzdevumus, kas noteikti Bāriņtiesu likuma VII un VIII nodaļā);
  • analizēt situāciju bērnu tiesību aizsardzības jomā;
  • nodrošināt uzticības tālruņa darbību bērnu tiesību aizsardzības jomā;
  • sniegt valsts un pašvaldību iestādēm un citām institūcijām ieteikumus bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanai un pilnveidošanai;
  • sadarboties ar valsts un pašvaldību iestāžu amatpersonām, kā arī nevalstiskajām organizācijām bērnu tiesību aizsardzības jomā;
  • īstenot audžuģimeņu atbalsta pasākumus;
  • atbilstoši inspekcijas kompetencei veikt citas funkcijas, kas noteiktas attiecīgo jomu regulējošajos normatīvajos aktos.

Sīkāka informācija: http://www.bti.gov.lv
Atpakaļ

Aktualitātes

Atbalstītāji