Plānotās izmaiņas normatīvajā regulējumā saistībā ar ES direktīvas ieviešanu

Plānotās izmaiņas normatīvajā regulējumā saistībā ar ES direktīvas ieviešanu

Indra Gratkovska - TM Krimināltiesību departaments, direktore. Kopš 2003. gada 2. janvāra strādā TM dažādos amatos, Krimināltiesību departamentu vada kopš tā izveidošanas 2007. gadā. Departamenta darbības mērķis ir izstrādāt stratēģiju un politiku krimināltiesību, kriminālprocesuālo tiesību, kriminālsodu sistēmas un citu publisko tiesību jomā, kā arī organizēt šo politiku īstenošanu.2011.gada 17.decembrī stājās spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/92/ES (2011. gada 13. decembris) par seksuālas vardarbības pret bērniem, bērnu seksuālas izmantošanas un bērnu pornogrāfijas apkarošanu, un ar kuru aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2004/68/TI (turpmāk - direktīva). Saskaņā ar direktīvas 27.panta 1.punktu direktīvas ieviešanas termiņš ir 2013. gada 18. decembris. Direktīva ir izstrādāta ar mērķi uzlabot esošo Eiropas Savienības normatīvo regulējumu cīņai ar seksuālu vardarbību pret bērniem. Direktīva aizstāj Pamatlēmumu 2004/68/TI, jo tajā ir pārņemts un uzlabots šī Pamatlēmuma regulējums. Tāpat arī direktīvā ir iekļauti atsevišķi Eiropas Padomes Konvencijas noteikumi un papildu elementi, kas nav iekļauti nedz Pamatlēmumā, nedz Konvencijā. Direktīva nosaka minimālos standartus attiecībā uz noziedzīgu nodarījumu sastāviem un sankcijām attiecībā uz seksuālu vardarbību pret bērniem, bērnu seksuālu izmantošanu, bērnu pornogrāfiju un uzmākšanos bērniem seksuālos nolūkos. Tāpat arī tajā ir paredzēti preventīvi pasākumi un pasākumi cietušo tiesību aizsardzībai. Regulēti ir arī tādi jautājumi kā, piemēram, kriminālatbildības noilgums, pornogrāfiska satura tīmekļa vietņu likvidēšana vai bloķēšana un nosacījumi attiecībā uz cietušā bērna dalību kriminālprocesā. Ar direktīvu tiek ieviesti noteikumi, lai pastiprinātu minēto noziegumu novēršanu un tajos cietušo aizsardzību. Lai nodrošinātu direktīvas ieviešanu nacionālajos normatīvajos aktos, Tieslietu ministrija 2012. gada 20. martā ir izveidojusi darba grupu, un līdz šim brīdim notiek aktīvs darbs pie direktīvas normu atbilstības.

Pievienotie faili

  1. Indra Gratkovska_prezentacija *.pdf, 381.25 KB
Atpakaļ

Aktualitātes

Atbalstītāji