Vardarbība un veselība (2007)

Ziņojums rāda, ka sadarbības politikas veidošana starp institūcijām, speciālistu sagatavošanas un mācību plānošana un atbalstošas darba vides veidošana, kā arī visiem Latvijas iedzīvotājiem pieejamas un kvalitatīvas ārstniecības un rehabilitācijas programmu izstrāde dažādu mērķgrupu upuriem un varmākām ir galvenie Latvijas izaicinājumi situācijas uzlabošanai. Īpaša politikas mērķgrupa ir jaunatne, kuras attieksmes maiņai pret vardarbību un izglītošanai cieņpilnu attiecību veidošanā ir izšķirīga nozīme vardarbības novēršanā nākotnē.

   
   
    Ziņojums vērsts uz vienu no mazāk apzinātajām vardarbības vidēm Latvijā – vardarbību ģimenē – un tās novēršanu. Ziņojuma saikne ar veselību ir divkārša.

    Pirmkārt, ziņojums rāda, ka veselība nav tikai slimības trūkums, bet gan katra indivīda garīga un fiziska labklājība, ko tiešā veidā ietekmē saskarsme ar citiem cilvēkiem. PVO ar izpēti pamatotais skatījums uz vardarbību ir šī ziņojuma pamats un ļauj identificēt gan atpazītās, gan par normālu rīcību uzskatītās vardarbības izpausmes sabiedrībā. Tādējādi PVO definīcija kalpo par paraugu, kurš salīdzināts ar Latvijā lietoto vardarbības izpratnes modeli. Lai iedzīvinātu PVO rekomendācijas, Latvijā vispirms jāmaina izpratne par vardarbību un tās saikni ar veselību.
   
    Otrkārt, vērtēta veselības nozares loma vardarbības ģimenē novēršanā. Pētījums  rāda, ka, lai arī veselības aprūpes nozarei Latvijā ir nenovērtējams potenciāls vardarbības atpazīšanā, uzskaitē un rehabilitācijā, šis potenciāls netiek pilnvērtīgi izmantots. Īpaši vāja veselības aprūpes nozare ir vardarbības profilaksē. Šis ir pirmais pilnīgais ziņojums par vardarbības novēršanas politiku, kurā saistībā ar visām iesaistītajām nozarēm vērtēta veselības aprūpes nozares loma. Tā veidošanai izmantots PVO ieteiktais ekoloģiskais modelis, kas ļauj vardarbību skatīt kompleksi: indivīda, ģimenes un citu tuvāko attiecību, kopienas un sabiedrības līmenī. Izvērtējot attieksmi pret vardarbību un novēršanas rīcības politiku visos četros līmeņos, pētījums sniedz ieteikumus novēršanas mehānismiem.

Pievienotie faili

  1. Vardarbība un veselība (2007) *.pdf, 9.62 MB
Atpakaļ

Aktualitātes

Atbalstītāji