Projekts "Bērna - liecinieka vajadzības kriminālprocesā"

Projekts "Bērna - liecinieka vajadzības kriminālprocesā"

No 2011. gada 1.maija līdz 2013.gada 30.aprīlim nodibinājums „Centrs Dardedze” sadarbībā ar Polijas, Bulgārijas un Lietuvas nevalstiskajām organizācijām īstenoja Eiropas Komisijas Tiesiskuma, brīvības un drošības ģenerāldirektorāta programmas „Krimināltiesības” projektu „Bērna – liecinieka vajadzības kriminālprocesā“ (“Child witness with special needs”, JUST/2010/JPEN/AG/1561 30-CE-041873/00-05).

Projekta pamatmērķis saistīts ar esošās situācijas un nepieciešamo izmaiņu apzināšanu vardarbības pret bērnu gadījumos, īpaši bērnam kļūstot par kriminālprocesa dalībnieku.

Projekta ietvaros īstenotas šādas aktivitātes:

1. Nacionālās ekspertu padomes no noziedzības cietušo bērnu aizsardzībai dibināšana. Padome uzdevums bija novērtēt situāciju, kādā šobrīd atrodas no noziedzības cietušie bērni, īpaši identificējot trūkumus sistēmā, labās un sliktās prakses piemērus, un lobēt izmaiņas tiesību aktos, lai no vardarbības cietušo bērnu tiesības tiktu labāk aizsargātas.

2. Psiholoģiskās un juridiskās palīdzības sniegšana no noziedzības cietušajiem bērniem un viņu aprūpētājiem. Projekta laikā sniegtas aptuveni 200 juridiskās un 400 psiholoģiskās konsultācijas gan cietušajam bērnam, gan viņa aprūpētājiem, gan speciālistiem, kas šajos vardarbības gadījumos ir iesaistīti.

3. Veikts pētījums „Seksuālā vardarbībā cietušo bērnu nopratināšanas prakse Latvijā”, apkopojot un analizējot pastāvošo praksi bērnu nopratināšanas jomā un tās atbilstību Kriminālprocesa likuma normām, kā arī izstrādājot ieteikumus nepilngadīgo kā seksuālā vardarbībā cietušo nopratināšanas prakses pilnveidošanai.

4. Sagatavots un izdots ceļvedis profesionāļiem „Bērns kriminālprocesā. Kriminālprocesam noderīgas informācijas iegūšana. Iespējas un izaicinājumi”, kas sniedz informācijas apkopojumu un praktiskus ieteikumus par bērnu nopratināšanas procedūrām.

5. Izglītošanas aktivitātes:

- Lai veicinātu starpprofesionālu sadarbību un kompetences stiprināšanu vardarbības pret bērnu gadījumā, apmācītas starpprofesionāļu komandas (policisti, psihologi, prokurori, sociālie darbinieki), kas strādā vienā apdzīvotā vietā.

- Projekta ietvaros nodrošināta ārvalstu eksperta vadīta supervīzija saistībā ar gadījumiem, kad bērni cietuši no vardarbības.

- Izveidots arī Psihologu klubs, kur dažādu ekspertu vadītu nodarbību laikā celta to psihologu kapacitāte, kas veic bērnu nopratināšanu un juridisku un psiholoģisko atzinumu gatavošanu kriminālprocesu ietvaros.

6. Projekta ietvaros uzturēta mājas lapa www.bernskacietušas.lv, kur ievietota dažāda veida informācija – teorētiskas zināšanas par vardarbības veidiem, vardarbības pret bērniem novēršanu, dažādu vardarbības veidu prevenci, vardarbības atklāšanas un intervences mehānismiem u.c. 

Atpakaļ

Aktualitātes

Atbalstītāji