Projekts "Bērna kā cietušā aizsardzība un sociālpsiholoģiskā palīdzība"

Projekts "Bērna kā cietušā aizsardzība un sociālpsiholoģiskā palīdzība"

No 2011.gada 1.jūnija līdz 2013.gada 31.maijam nodibinājums „Centrs Dardedze” sadarbībā ar Polijas, Bulgārijas un Lietuvas nevalstiskajām organizācijām īstenoja Eiropas Komisijas Tiesiskuma, brīvības un drošības ģenerāldirektorāta programmas "Pamattiesības un pilsonība" projektu "Bērna kā cietušā aizsardzība un sociālpsiholoģiskā palīdzība” ("Protecting the right child-victims of crime to psychological assistance and child-friendly interviewing procedures") nr.JUST/2010/FRAC/AG/105630-CE-0377129/00-61.

Projekta mērķis bija vairot speciālistu, kas strādā ar vardarbības pret bērnu atklāšanu un intervenci, profesionālās zināšanas, kā arī sniegt psiholoģisko un juridisko palīdzību seksuālā vardarbībā un vardarbībā ģimenē cietušajiem bērniem, viņu vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem.

Galvenās projekta ietvaros īstenotās aktivitātes:

1.       2011.gada oktobrī un novembrī norisinājusies sociālā kampaņa „Sliktais pieskāriens”, kuras mērķis bija veicināt sabiedrības izpratni par to, kas ir seksuāla vardarbība pret bērnu, kā bērnus pasargāt no potenciālajiem vardarbības riskiem, un kā palīdzēt bērniem, kas ir cietuši no seksuālas vardarbības.

2.       Ar LR Labklājības ministrijas konceptuālu atbalstu no 2011.gada septembra līdz 2013.gada maijam „Centrs Dardedze” sagatavojis un novadījis Tālākizglītības programmu 23 sociālajiem darbiniekiem "Sociālais darbs ar vardarbībā cietušiem bērniem un viņu ģimenēm". Gandrīz divu gadu garumā sociālie darbinieki darbam ar ģimenēm ar bērniem no dažādiem Latvijas novadiem – Pāvilostas, Rojas, Talsu, Brocēnu, Dobeles, Ozolnieku, Bauskas, Skrīveru, Viesītes, Babītes, Stopiņu, Garkalnes, Saulkrastu, Krimuldas, Salacgrīvas, Beverīnas, Līgatnes, Gulbenes, Balvu, Viļānu, Krustpils, Līvānu un Dagdas – apguva padziļinātas zināšanas un iemaņas darbam ar vardarbībā cietušiem bērniem un viņu ģimenēm, kā arī dalībniekiem tika nodrošinātas supervīzijas, kas mijās ar apmācību dienām un iegūto zināšanu praktisku pielietošanu savās darba vietās. Apmācību laikā izveidots Nacionālais tīkls no vardarbības cietušo bērnu aizsardzībai.

3.      Projekta ietvaros 2012.gada 29.novembrī notikusi konference jomas profesionāļiem “Bērna aizsardzība sistēmu mijiedarbībā”. Konferencē piedalījās ap 220 dalībniekiem un vēl ap 900 skatījās konferences tiešraidi mājas lapā www.centrsdardedze.lv .

4.       Kopš 2011.gada septembra līdz 2013.gada martam kopā nākusi Nacionālā padome cietušo bērnu aizsardzībai. Padomes dalībnieki bija pārstāvji no Labklājības ministrijas, Tieslietu ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Ģenerālprokuratūras, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas, Valsts policijas, Valsts tiesu medicīniskās ekspertīzes centra, kā arī jomā strādājošo nevalstisko organizāciju pārstāvji. Padomes uzdevums bija aktualizēt un sniegt viedokli par dažādiem bērnus – vardarbības upurus – skarošus jautājumus, pastāvošo situāciju valstī.

5.       Radīti bukleti bērniem – “Tavas tiesības kriminālprocesā” par bērna - liecinieka/ cietušā - tiesībām kriminālprocesa ietvaros un “Tavai drošībai. Kā pasargāt sevi no vardarbības” par vardarbības veidiem, kā atpazīt bīstamas situācijas, kā palīdzēt sev un citiem.

6.      Sastādīta brošūra profesionāļiem „Psihosociālā palīdzība no vardarbības cietušam bērnam. Informācija speciālistiem vardarbības gadījumu pret bērnu risināšanai”. Publikācijas mērķis ir parādīt, izmantojot konkrētu sociālo gadījumu, kā veiksmīgi risināmi vardarbības gadījumi pret bērnu, sākot no atklāšanas līdz sociālās rehabilitācijas nodrošināšanai. Publikācijā apkopota informācija par valsts finansētu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sociālās rehabilitācijas institūcijās. Saskaņojot ar dzīvesvietas pakalpojumu sniedzējiem, izveidots saraksts, kurā iekļauti tie psihologi, psihoterapeiti un sociālie darbinieki, kuri deva tam savu piekrišanu un ir gatavi arī turpmāk iesaistīties šī pakalpojuma nodrošināšanā. Atsevišķā sarakstā ir iespēja iepazīties ar projekta „Bērna kā cietušā aizsardzība un sociālpsiholoģiskā palīdzība” ietvaros apmācītajiem sociālajiem darbiniekiem.

7.       Projekta ietvaros uzturēta mājas lapa www.bernskacietušas.lv, kur ievietota dažāda veida informācija – teorētiskas zināšanas par vardarbības veidiem, vardarbības pret bērniem novēršanu, dažādu vardarbības veidu prevenci, vardarbības atklāšanas un intervences mehānismiem, informācija par kampaņu, par publikācijām, par konferenci u.c.

Atpakaļ

Aktualitātes

Atbalstītāji