Lanzarotes konvencija

Lanzarotes konvencija ir Konvenciju par bērnu aizsardzību pret seksuālu izmantošanu un seksuālu vardarbību, kuru ir pieņēmusi Eiropas Padome.

Kas ir Lanzarotes konvencija?

Tā ir Konvenciju par bērnu aizsardzību pret seksuālu izmantošanu un seksuālu vardarbību, kuru ir pieņēmusi Eiropas Padome. Lanzarotes vārds Konvencijai dots pēc Spānijas salas Lanzarotes nosaukuma, kurā 2007. gada 25. oktobra Konvencija tika atvērta parakstīšanai.

Vai Konvencija jau darbojas?

Konvencija stājusies spēkā 2010. gada 1.jūlijā, kad to bija akceptējis noteikts skaits dalībvalstu.

Lai Konvencija darbotos katrā dalībvalstī, to nepieciešams parakstīt un ratificēt no valsts valdības puses. Latvija kopā ar Krieviju, Čehiju un Andoru diemžēl ir to 4 dalībvalstu vidū, kas Konvenciju vēl nav parakstījušas.

Kas ir būtiskākie jautājumi, ko regulē Konvencija?

Precīzi definē un uzskaita darbības, kas atzīstamas par seksuālu vardarbību;

Definē kā seksuālu vardarbību arī darbības interneta vidē (piemēram uzmākšanās e-pastu sarakstē vai sociālajos tīklos) un arī gadījumos, kad upuris nav bijis tiešā fiziskā kontaktā ar pāridarītāju

Paredz īpašu kārtību un pārbaudes personām uzsākot darba attiecības profesijās, kas strādā saskarsmē ar bērniem, t.sk. aizliegumu strādāt ar bērniem personām, kas notiesātas par seksuāliem noziegumiem.

Uzliek par pienākumu valstīm izstrādāt un realizēt programmas upuru un upuru ģimeņu atbalstam, t.sk. nodrošināt upuru īpašu aizsardzību izmeklēšanas un iztiesāšanas laikā;

Paredz skolu izglītības programmās iekļaut mācību vielu lai bērni būtu informēti par seksuālas vardarbības riskiem un apmācīti kā sevi efektīvi aizsargāt.

Uzliek par pienākumu valstīm izstrādāt un nodrošināt īpašas programmas un kontroles mehānismus seksuālo noziegumu izdarītājiem(īpašs seksuālo varmāku reģistrs).

Paredz pasākumus sabiedrības informēšanā, lai mudinātu indivīdus ziņot par izdarītiem seksuāliem noziegumiem vai to izdarīšanas riskiem.


Kas ir Eiropas Padome?

Eiropas Padome ir starptautiska politiska organizācija, kurā šobrīd apvienojušās 47 dalībvalstis(arī Latvija)

Vai Eiropas Padome ir tā pati Eiropas Savienība?

Nē nav.

Atšķirībā no Eiropas Savienības, kurā valstis apvienojušās galvenokārt kopēju ekonomisku mērķu dēļ, Eiropas Padomes mērķis ir veidot vienotu tiesisku telpu tieši cilvēktiesību un demokrātijas nodrošināšanai.

Visas Eiropas Savienības dalībvalstis ir Eiropas Padomē, bet ne visas Eiropas Padomes dalībvalstis ir Eiropas Savienībā(piemēram Krievija ir Eiropas Padomes, bet nav Eiropas Savienības dalībvalsts)

Kādus nozīmīgus dokumentus Eiropas Padome ir pieņēmusi līdz šim?

·         Eiropas Cilvēktiesību konvenciju (1950)

·         Eiropas Sociālo hartu (1961; 1996)

·         Konvenciju par spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai soda novēršanu (1987)

·         Mazākumtautību aizsardzības konvenciju (1995)

 

 

 

 

 

 

Pievienotie faili

  1. Lanzarotes konvencija_LV *.pdf, 270 KB
Atpakaļ

Aktualitātes

Atbalstītāji