Normatīvais regulējums

Šajā sadaļā ir apkopota informācija par vardarbības pret bērnu definējumiem LR tiesību aktos - Bērnu tiesību aizsardzības likumā un Krimināllikumā, kā arī Pasaules veselības organizācijas vardarbības pret bērnu definīcija.


    Pasaules Veselības Organizācija vardarbību pret bērniem definīcija: "Vardarbību pret bērnu veido visas fiziskās un/vai emocionālās cietsirdības (nežēlības), seksuālās vardarbības, novārtā pamešanas vai nolaidīgas izturēšanās vai komerciālas vai savādākas ekspluatācijas formas, kas var izraisīt reālu vai potenciālu kaitējumu bērna veselībai, dzīvībai, attīstībai vai pašcieņai, bērnam atrodoties atbildības, uzticēšanās un/vai varas attiecību kontekstā" (WHO, 1999).

    LR tiesiskajā regulējumā vardarbība pret bērnu tiek definēta Bērnu Tiesību aizsardzības likuma sadaļā "Likumā lietotie termini".

Vecāku nolaidība — bērna aprūpes un uzraudzības pienākumu nepildīšana

Emocionāla vardarbība — bērna pašcieņas aizskaršana vai psiholoģiska ietekmēšana (draudot viņam, lamājot, pazemojot viņu vai citādi kaitējot viņa emocionālajai attīstībai)

Fiziska vardarbība — bērna veselībai vai dzīvībai bīstams apzināts spēka pielietojums saskarsmē ar bērnu

Seksuāla vardarbība — bērna iesaistīšana seksuālās darbībās, ko bērns nesaprot vai kam nevar dot apzinātu piekrišanu.

   

    Savukārt, krimināllikumā par kriminālsodāmām tiek atzītas šādas vardarbīgas izturēšanās pret bērnu formas:

     1) Ar emocionālu un fizisku vardarbību saistītos nodarījumus, kuri Latvijā ir krimināli sodāmi, nosaka Krimināllikuma XIII nodaļa „Noziedzīgi nodarījumi pret personas veselību” un XVII nodaļa "Noziedzīgi nodarījumi pret ģimeni un nepilngadīgajiem". Attiecībā uz emocionālu un fizisku vardarbību pret bērniem, tie ir:

 • Tīšs smags miesas bojājums (KL 125.pants) - miesas bojājuma tīša nodarīšana, kas bīstama dzīvībai vai bijusi par iemeslu redzes, dzirdes vai kāda cita orgāna vai orgānu funkciju zaudēšanai, psihiskam vai citādam veselības traucējumam, ja tās saistīta ar vispārējo darbspēju paliekošu zaudējumu ne mazāk kā vienas trešdaļas apmērā vai izraisījis grūtniecības pārtraukšanu, vai izpaudies nelabojamā sejas izķēmojumā.
 • Tīšs vidēja smaguma miesas bojājums (KL 126.pants) - miesas bojājuma tīša nodarīšana, kas nav bīstama dzīvībai un izraisījusi ilgstošu veselības traucējumu vai vispārējo darbspēju ievērojamu paliekošu zaudēšanu mazāk nekā vienas trešdaļas apmērā
 • Tīšs viegls miesas bojājums (KL 130.pants) - miesas bojājuma tīša nodarīšana, kas nav izraisījis veselības traucējumus vai vispārējo darbspēju zaudēšanu, kā arī par tīšu sišanu, ja tā nav izraisījusi minētās sekas.
 • Draudi izdarīt slepkavību un nodarīt smagu miesas bojājumu (KL 132.pants) - draudi izdarīt slepkavību vai nodarīt smagu miesas bojājumu, ja ir bijis pamats baidīties, ka šie draudi var tikt izpildīti
 • Nepilngadīgā novešana līdz dzēruma stāvoklim, iesaistīšana nemedicīniskā ārstniecības un citu līdzekļu lietošanā, kas izraisa apreibumu (KL 173.pants) - nepilngadīgā apzināta novešanu līdz dzēruma stāvoklim vai nepilngadīgā iesaistīšana nemedicīniskā ārstniecības vai citu līdzekļu lietošanā, kas nav narkotiskas vai psihotropas vielas, bet izraisa apreibumu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā vai ja to izdarījusi persona, kuras dienesta, materiālā vai citādā atkarībā atradies nepilngadīgais un nepilngadīgā apzināta novešanu līdz dzēruma stāvoklim vai nepilngadīgā iesaistīšana nemedicīniskā ārstniecības vai citu līdzekļu lietošanā, kas nav narkotiskas vai psihotropas vielas, bet izraisa apreibumu, ja tas izdarīts, lietojot vardarbību vai draudus.
 • Cietsirdība un vardarbība pret nepilngadīgo (KL 174.pants) cietsirdīga vai vardarbīga apiešanās ar nepilngadīgo, ja ar to nepilngadīgajam nodarītas fiziskas vai psihiskas ciešanas un ja tās nodarījušas personas, no kurām cietušais ir materiāli vai citādi atkarīgs.

 

    2) Ar seksuālu vardarbību saistītos nodarījumus, kuri Latvijā ir krimināli sodāmi, nosaka Krimināllikuma XVI nodaļa „Noziedzīgi nodarījumi pret tikumību un dzimumneaizskaramību”. Attiecībā uz seksuālu vardarbību pret bērniem, tie ir:

 • Izvarošana (KL 159.panats) - dzimumsakari, lietojot vardarbību, draudus vai izmantojot cietušās bezpalīdzības stāvokli;
 • Vardarbīga dzimumtieksmes apmierināšana (KL 160.pants) - pederastija vai lezbiānisms vai dzimumtieksmju citāda apmierināšanu pretdabiskā veidā, ja tādas darbības izdarītas, lietojot vardarbību, draudus vai izmantojot personas bezpalīdzības stāvokli;
 • Dzimumsakari, pederastija un lesbiānisms ar personu, kura nav sasniegusi sešpadsmit gadu vecumu (KL 161.pants) un kura ir materiālā vai citādā atkarībā no vainīgā, vai ja šo nodarījumu izdarījusi pilngadīga persona;
 • Pavešana netiklībā (KL 162.pants) - netiklu darbību izdarīšana ar nepilngadīgo pret viņa gribu vai ja to izdarījusi pilngadīga persona;
 • Pamudināšana iesaistīties seksuālās darbībās (KL 162.1pants) - sešpadsmit gadu vecumu nesasniegušas personas pamudināšana iesaistīties seksuālās darbībās vai šādas personas pamudināšanu tikties ar mērķi izdarīt seksuālas darbības vai stāties dzimumattiecībās neatkarīgi no veida, kādā pamudinājums izteikts, ja to izdarījusi pilngadīga persona.
Atpakaļ

Aktualitātes

Atbalstītāji