Riska faktori

Vardarbībai pret bērnu izdala četras riska faktoru grupas, kas attiecas uz vardarbības veicēju, bērnu – vardarbības upuri, sociālo sistēmu un kultūrvidi kopumā. Saistībā ar vardarbību pret bērnu tiek izdalīti daudzi riska faktori, kas varētu veicināt nolaidīgu izturēšanos pret bērnu. Neviens riska faktors pats par sevi vēl nenorāda uz šīs vardarbības iespējamību. Taču, jo vairāk riska faktoru ir novērojams konkrētā situācijā, jo lielāka iespēja, ka bērns var tikt pakļauts šim vardarbības veidam. Līdz ar to, strādājot ar gadījumu, liela nozīme jāpievērš riska faktoru izvērtēšanai. Preventīvajam darbam ir jābūt vērstam uz riska faktoru mazināšanu.


    Tipiskākie riska faktori, kurus saista ar vardarbības veicēju, ir: vardarbības pieredze bērnībā, atkarības problēmas, pašreizējais bērna aprūpētājs nav bioloģiskais vecāks, nepilngadīgi vecāki, viena vecāka ģimene, vecākam ir nozīmīgas psiholoģiskās problēmas un zems pašvērtējums.

    Tipiskākie riska faktori, kas tiek saistīti ar bērnu kā vardarbības upuri, ir šādi: "grūtais" temperaments, iedzimti veselības traucējumi, bērna attīstības traucējumi, bērni, kuri ilgu laiku ir bijuši atdalīti no vecākiem, uzvedības traucējumi Neskatoties uz to, ka bērns ar savu uzvedību vai rakstura īpašībām var provocēt vardarbīgu izturēšanos, atbildību par notikušo vardarbību ir jāuzņemas vardarbības veicējam.

    Par tipiskākiem riska faktoriem, kas saistīti ar sociālo sistēmu, uzskata nabadzību, sociālo pakalpojumu nepieejamību un neesamību.

    Savukārt, ar kultūrvidi tiek saistīti šādi tipiskākie riska faktori: kultūrā tiek atbalstīti fiziski sodi, sabiedrībai ir pieņemoša attieksme pret vardarbību pret bērnu, sabiedrībā ir aizspriedumi un mīti par vardarbību, par bērniem ar īpašām vajadzībām, par viena vecāka ģimenēm u.c.

Atpakaļ

Aktualitātes

Atbalstītāji