Psihologa atzinums

Psihologa atzinums ir dokuments, ko veido psihologs, pamatojoties uz rakstisku tiesībsargājošas iestādes/personas, veselības aprūpes iestādes/personas vai klienta/viņa vecāku vai aizbildņu pieprasījumu ar mērķi sniegt atbildes uz pieprasījumā definētajiem jautājumiem, balstoties uz psiholoģiskās izpētes procesā iegūtajiem rezultātiem (Latvijas klīnisko psihologu asociācijas izstrādātās vadlīnijas par psiholoģisko izpēti, 2009)

    Atzinumu par psiholoģiskās izpētes rezultātiem ir tiesīgs sastādīt psihologs. Latvijā šobrīd nav pieņemts "Psihologu profesionālās darbības likums" (tas atrodas izstrādes stadijā), un tādēļ nav reglamentētas izglītības prasības un darba kvalitātes standarti psihologiem, kā arī valsts līmenī nepastāv vienotas psihologu sertifikācijas sistēmas. Šobrīd vairākas biedrības, kas sevī apvieno psihologus, veic psihologu sertifikāciju biedrības ietvaros. Taču saskaņā ar Eiropas psihologu asociāciju federāciju (EFPA), kurā ir arī Latvijas pārstāvniecība, ir noteikts, ka psihologs ir profesionālis, kas ieguvis 6 gadu izglītību psiholoģijā, tātad viņam ir maģistra grāds psiholoģijā.

    Visbiežāk, psiholoģisko izpēti, bērnam, kas ir cietušais kriminālprocesā veic klīniskais psihologs (speciālists, kura galvenās darbības jomas ir psiholoģiskā izpēte, psiholoģiskā konsultēšana, iepriekšējās izmeklēšanas un tiesas darbs, pētniecība, izglītošana un sabiedrības garīgās veselības nostiprināšana).

    Psihologi par darbu ar klientu var sagatavot divu veidu atzinumus:

    1)      atzinumu par psiholoģiskās izpētes rezultātiem;

    2)      atzinumu par konsultēšanas procesu.

    Tipiski par bērnu, kas atzīts par cietušo kriminālprocesā tiek sniegts atzinums par psiholoģiskās izpētes rezultātiem. Sakaņā ar Biedrības "Latvijas klīnisko psihologu asociācija" izstrādātajām vadlīnijām par psiholoģisko izpēti, ir jāievēro šādi pamatprincipi:

    1. Pirms psiholoģiskās izpētes veikšanas un atzinuma veidošanas psihologs noslēdz ar klientu mutisku vai rakstisku vienošanos, informējot klientu par izpētes procesa gaitu, klienta tiesībām un konfidencialitātes principiem.

     2. Psiholoģiskās izpētes procesā psihologs strādā saskaņā ar LKPA Ētikas kodeksu, specialitātes nolikumu, profesijas standartu, ievērojot objektivitātes, neitralitātes un precizitātes principus.

    3. Psihologa atzinums tiek noformēts saskaņā ar 28.09.2010. MK noteikumiem Nr.916 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība".

    4. Galvenās sadaļas psihologa atzinumā:

 • pieprasījums. Norāda kam tika veikta psiholoģiskā izpēte, uz ko pamatojas šāda atzinuma sastādīšana, kāds bijis izpētes mērķis un uzdotie jautājumi;
 • izpētes periods un tikšanās reižu skaits. Norāda konkrētus tikšanās reižu datumus, kuros veikta izpēte un tikšanās datumu, kurā sniegta atgriezeniskā saite.
 • izmantotie testi un metodikas. Norāda visas izmantotās metodes, ieskaitot intervijas, uzvedības novērojumus. Ja tiek lietoti testu saīsinātie nosaukumi, tad norāda to pilnu nosaukumu.
 • pamatinformācija. Atkarībā no izpētes mērķa, norāda, kas vērsās pēc palīdzības, ar kādu mērķi, īsu situācijas aprakstu. Pēc vajadzības iekļauj informāciju no dzīves vēstures, dokumentiem, iepriekšējiem slēdzieniem u.c.
 • kontakta veidošanas īpatnības, izpētes motivācijas līmenis un izpētes ierobežojumi. Iekļauj informāciju, kas atspoguļo par to kā klients veido kontaktu, cik viņš ir motivēts izpētei, kā saprot testu un metodiku instrukcijas, kā iesaistās uzdevumu izpildē, kā arī izpētes ierobežojumus (piemēram, nepietiekamas konsultāciju skaits, izteikts noliegums, kognitīvās attīstības traucējumi utt.).
 • izpētes rezultāti, to analīze. Iekļauj galvenos izpētes rezultātus un secinājumus par tiem.
 • kopsavilkums. Tiek sniegta atbilde uz pieprasījuma jautājumu, kā arī norādītas būtiskākās lietas, kas noskaidrotas izpētes procesā. Ja nav iespējams atbildēt uz pieprasījuma jautājumu, tad skaidri un nepārprotami norāda iemeslus, kādēļ to nav iespējams izdarīt.
 • ieteikumi. Šo sadaļu iekļauj tikai, ja tas nepieciešams.
 • paraksts. Tiek minēts psihologa vārds, uzvārds, akadēmiskais vai zinātniskais grāds, diploma Nr. un, ja ir, tad sertifikāta Nr., norādot, kurā asociācijā tas izsniegts.
 • atsauce uz psihologu ētikas kodeksu par sniegtās informācijas konfidencialitāti.

    5. Psihologs iepazīstina klientu/vecākus, aizbildņus ar psiholoģiskās izpētes rezultātiem.

    6. Psihologs ir tiesīgs atteikties no psiholoģiskās izpētes veikšanas un atzinuma veidošanas, ja:

 • pieprasījuma jautājumi ir pretrunā ar KPA Ētikas kodeksu;
 • pieprasījuma jautājumi neatbilst psihologa profesionālajai kompetencei;
 • klients ir iesaistīts konsultēšanas procesā pie šī paša psihologa;
 • klients atsakās piedalīties psiholoģiskās izpētes procesā;
 • psiholoģiskās izpētes veikšana un atzinuma veidošana rada draudus psihologa veselībai vai dzīvībai.Atpakaļ

Aktualitātes

Atbalstītāji